Kontakt

VORWERK CS k.s.
Pod Pekařkou 107/1
147 00 Praha 4

IČO: 64572021
DIČ: CZ64572021

Bezplatná linka: 800 168 987

info@vorwerk.cz

UniCredit Bank: 2107392496 / 2700

Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky společnosti VORWERK CS k.s., se sídlem Pod Pekařkou 107/1, 147 00 Praha 4, IČ: 64572021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. A 16268 (dále jen „VORWERK“ nebo „prodávající“).

1. PLATNOST, SMLUVNÍ PARTNEŘI A PŘEDMĚT SMLOUVY

Tyto závazné obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností VORWERK na doméně eshop.vorwerk.cz (dále jen „internetový obchod“). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností VORWERK, jako prodávajícím, a zákazníkem – kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy (viz bod 2. níže) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupní smlouva i tyto obchodní podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti neupravené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“). Je-li kupujícím spotřebitel, uplatní se na vztahy z kupní smlouvy též zákon č. 634/1992, Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků umožňujících uzavírání kupní smlouvy na dálku. Náklady vzniklé v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku (náklady na tel. hovor, internetové připojení atd.) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou ze strany prodávajícího účtovány žádné zvláštní příplatky. 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží, nýbrž pouze umožňuje učinit nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího prostřednictvím svého registrovaného zákaznického účtu.

Od každého nabízeného produktu / setu produktů lze v rámci jedné objednávky objednat pouze omezený počet kusů, který je uveden u každého produktu. Produkty může kupující nejprve nezávazně vložit do nákupního košíku a před odesláním závazné objednávky (nabídky na uzavření kupní smlouvy) může své údaje, včetně obsahu objednávky, kdykoli zkontrolovat nebo opravit. Kupující odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů zadaných v objednávce. Pokud je pro realizaci objednávky zapotřebí dodatečně zjišťovat další údaje, vyhrazuje si prodávající právo požadovat náhradu nákladů, které mu tímto vznikly.

Kliknutím na objednací tlačítko odešle kupující závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku. Před odesláním objednávky je kupující vyzván k odsouhlasení těchto obchodních podmínek. Automatické potvrzení o přijetí objednávky obdrží kupující e-mailem bezprostředně po jejím odeslání. Toto automatické potvrzení není závaznou akceptací objednávky ze strany prodávajícího a nezakládá vznik kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká (je uzavřena) až akceptací objednávky prodávajícím, tedy v závislosti na zvoleném způsobu platby v následujících případech:

Dobírka

Prodávající objednávku akceptuje do dvou dní od jejího doručení.

Platební karta

Po odeslání objednávky je kupující přesměrován na platební bránu PayU. Zde může kupující po zadání čísla platební karty Visa / MasterCard a 3D Secure ověření potvrdit své bance příkaz k platbě. Prodávající objednávku akceptuje do dvou dní od připsání platby na účet prodávajícího.

Bankovní převod

Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mail s platebními údaji, na základě kterých provede převod prostředků ze svého účtu. Prodávající objednávku akceptuje do dvou dní od připsání platby na účet prodávajícího.

Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit jen dohodou kupujícího a prodávajícího, popř. ve vymezených případech tam, kde to umožňuje zákon. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část (např. z důvodu nedostupného zboží).

O zrušení objednávky prodávající kupujícího neprodleně informuje. V případě, že kupující již uhradil část nebo celou kupní cenu za zrušenou objednávku, bude kupujícímu částka kupní ceny vrácena, a to nejpozději do 30 dní, ledaže se kupující s prodávajícím dohodnou jinak (např. kupující využije možnost zakoupit alternativní zboží). 

3. JAZYK SMLOUVY, ARCHIVACE SMLUV

Kupní smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu 10 let za účelem jejího úspěšného splnění a evidence a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a také z těchto obchodních podmínek (viz bod 2. výše). 

4. DODACÍ PODMÍNKY, VÝHRADA ČÁSTEČNÉHO DODÁNÍ

Předpokládané dodací lhůty pro jednotlivé produkty jsou uvedeny v internetovém obchodě. Tyto lhůty jsou pouze orientační, tj. prodávající jimi není vázán. V případě, že je objednané zboží skladem, bude expedováno do 2 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky a bude odesláno prostřednictvím zvoleného přepravce. Prodávající nemá možnost ovlivnit dodací lhůty přepravců, předpokládaná doba dodání je cca 5 pracovních dnů.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího je dostupné skladem.

Zboží se dodává způsobem a na adresu dle volby kupujícího uvedené v objednávce. Všechny produkty zasílá prodávající kupujícím prostřednictvím svých smluvních partnerů - přepravců (Česká pošta, We | Do). Dodávky probíhají po celém území České republiky. Zákazníci, kteří si přejí dodávku mimo Českou republiku, se mohou obrátit na společnost VORWERK či její partnery v příslušné zemi.

Součástí dodávky zboží je i dodací list, popř. daňový doklad, nebyl-li kupujícímu zaslán elektronicky. 

5. CENY A SPLATNOST

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě představují celkové ceny včetně DPH v zákonné výši. Uvedené ceny zboží platí k okamžiku odeslání objednávky kupujícím (viz bod 2. výše).

Pokud z nějakého důvodu nebude prodávající moci dodržet ceny uvedené v objednávce kupujícího, prodávající bude o tomto kupujícího informovat s žádostí o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo zrušit objednávku, popř. od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to oznámením prokazatelně doručeným kupujícímu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu stejným způsobem, jakým je přijal.

K cenám produktů uvedeným v internetovém obchodě je přičítáno poštovné a balné. Není-li v internetovém obchodě uvedeno jinak, u dodávek zboží v ceně do 500 Kč včetně hradí kupující poštovné a balné ve výši 139 Kč, u dodávek zboží v ceně nad 500 Kč je poštovné zdarma a balné 39 Kč, u dodávek zboží nad 2.000 Kč je poštovné i balné zdarma.

Ceny jsou splatné uzavřením kupní smlouvy. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši., pokud z platebních podmínek níže nevyplývá něco jiného.

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb prodávající povinen vydat kupujícímu účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem, popř. v papírové podobě, v závislosti na zvoleném způsobu platby a metodě dodání zboží. 

6. SLEVOVÉ POUKAZY

Slevové poukazy poskytujeme jako bonus nebo kompenzaci v rámci nejrůznějších akcí a soutěží. Najdete na nich výši slevy, datum platnosti, unikátní kód a podmínky použití. 
 
Pravidla uplatnění slevových poukazů 

 • Slevový poukaz lze uplatnit pouze na objednávku v e-shopu Vorwerk s vyšší hodnotou, než je hodnota takového slevového poukazu. Do hodnoty objednávky se přitom nezapočítávají poplatky za dopravu ani služby. 
 • Slevovým poukazem nelze hradit poplatky za dopravu ani služby.
 • Slevový poukaz lze uplatnit pouze na sortiment e-shopu Vorwerk prodávaný společností VORWERK CS k.s., který je uveden na slevovém poukazu. Není-li na slevovém poukazu sortiment uveden, lze jej uplatnit na veškerý sortiment dostupný na e-shopu Vorwerk prodávaný společností VORWERK CS k.s.
 • Slevový poukaz nelze směnit za ekvivalent v penězích.
 • Uplatněný slevový poukaz nelze vrátit ani jej nahradit v penězích, pokud objednávku či její část stornujete, zboží vrátíte ve 14denní lhůtě, nebo jej reklamujete. V takovém případě, kdy uplatníte své právo na vrácení kupní ceny, vám bude vrácena kupní cena za vrácené zboží nebo stornovanou objednávku ve výši, v jaké jste kupní cenu uhradili, tj. po odečtení slevového kupónu.
 • V případě, že byla vaše objednávka, na kterou jste uplatnili slevový poukaz, z naší strany stornována, vystavíme vám na vyžádání náhradní slevový poukaz. Pokud však byla taková objednávka z naší strany stornována jen zčásti, vystavíme vám na vyžádání náhradní slevový poukaz pouze do výše, v jaké nebylo možné v důsledku toho slevový poukaz uplatnit.
 • Slevový poukaz nelze uplatnit zpětně na již vytvořené objednávky.
 • Slevové poukazy nelze vzájemně kombinovat, pro jednu objednávku je možné uplatnit pouze jeden slevový poukaz. 
 • Slevový poukaz nelze uplatnit po uplynutí doby jeho platnosti, která je na něm uvedena.
 • Každý slevový poukaz lze uplatnit pouze jednou, a to v rámci jediné objednávky.
 • V případě ztráty nebo odcizení slevového poukazu není možné vystavit náhradu nebo nový slevový poukaz.

Jak uplatnit slevový poukaz

 • Vložte do košíku zboží, které jste si vybrali, a vstupte do košíku.
 • V košíku vložte do políčka "Slevový kód / kupón" kód slevového poukazu a potvrďte tlačítkem "Vložit kód". 
 • Po zadání kódu bude hodnota slevového poukazu ihned odečtena z celkové částky vaší objednávky, okamžitě tak uvidíte, kolik vám zbývá doplatit. Poté stačí objednávku dokončit.
 • Pozor, v některých případech lze slevové poukazy uplatnit pouze pro vybrané kategorie výrobků. Tato informace je vždy uvedena na slevovém poukazu. 

7. PLATBA

V internetovém obchodě prodávajícího jsou k dispozici následující platební možnosti:

Dobírka

Kupní cenu kupující zaplatí přímo doručovateli. Za dobírku prodávající neúčtuje žádné poplatky.

Platební karta

Za objednané zboží kupující zaplatí online platební kartou Visa / MasterCard. Za platbu platební kartou prodávající neúčtuje žádné poplatky.

Bankovní převod

Za objednané zboží kupující zaplatí předem převodem na bankovní účet prodávajícího. Údaje k provedení platby bankovním převodem jsou kupujícímu zaslány příslušnou e-mailovou zprávou poté, co kupující odešle prodávajícímu objednávku se zvolenou metodou platby bankovním převodem. Číslo objednávky = variabilní symbol, slouží k identifikaci platby. Za platbu bankovním převodem prodávající neúčtuje žádné poplatky.

Platební údaje:
UniCredit Bank: 2107392496 / 2700
Variabilní symbol: číslo objednávky
Konstantní symbol: 0008

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy a možnosti vrácení zboží včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy jsou dostupné zde.

9. ZÁKAZ DALŠÍHO PRODEJE PRO KOMERČNÍ ÚČELY

Zboží prodávajícího nabízené v internetovém obchodě je určeno pouze konečným uživatelům zboží. Další prodej produktů zakoupených v internetovém obchodě prodávajícího pro komerční účely je výslovně zakázán.

10. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím vlastnictvím prodávajícího. 

11. ŠKODY NA OBJEDNANÉM ZBOŽÍ VZNIKLÉ PŘI PŘEPRAVĚ

Kupující je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Je-li však zásilka zjevně poškozena, je kupující povinen zásilku odmítnout a vrátit ji přepravci. Zároveň je kupující povinen neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího. Neodmítne-li kupující převzetí zjevně poškozené zásilky, není oprávněn později namítat poškození výrobku v důsledku přepravy; v tom případě se má za to, že zásilka byla kupujícímu předána nepoškozená. 

12. ZÁRUKA – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady, tj. zejména že zboží:

 má vlastnosti vyplývající z kupní smlouvy, a nevyplývají-li ze smlouvy, takové vlastnosti, které prodávající, nebo výrobce popsal, nebo které kupující na základě jimi prováděné reklamy a povahy zboží očekával, 
 se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
 odpovídá jakostí a provedením vzorku, který byl kupujícímu předveden obchodním zástupcem prodávajícího, 
 je ve sjednaném množství, míře nebo hmotnosti, a že
 vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že pokud součástí zakoupeného zboží je i baterie, že životnost baterie je 6 měsíců ode dne předání zboží a případný pokles kapacity baterie, který je způsoben obvyklým užíváním zboží, není vadou zboží ani baterie.

Projeví-li se vada zboží během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad, které se vyskytnou u spotřebního zboží v době 24 měsíců po převzetí zboží v souladu s ust. § 2165 a následující občanského zákoníku (dále jen „zákonná záruka“). V případě, že prodávající poskytuje záruku na zboží nebo jeho část nad rámec zákonné záruky („smluvní záruka“), platí tato prodloužená záruční doba.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující vadu způsobil sám také tehdy, pokud vada vznikla v důsledku použití neoriginálního příslušenství značky VORWERK (např. filtrační sáčky, filtry, čistící prostředky apod.).

Práva z vadného plnění, jakož i práva ze zákonné nebo smluvní záruky nelze uplatnit na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním ani v případě používání zboží v rozporu s návodem přiloženým ke zboží, nebo v rozporu s jeho účelem, funkcí nebo povahou, nesprávnou instalací, neodbornými zásahy do zboží, přepravou zboží, hrubým a neopatrným zacházením se zbožím, živelní událostí nebo jinými vnějšími vlivy (např. přepětí v rozvodné síti atp.).

V případě vady zboží, na které se vztahuje smluvní nebo zákonná záruka a kterou kupující uplatní během doby trvání záruky, má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká jen součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu takové součásti; není-li to však možné, může od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě může kupující také od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové zboží bez vad, na výměnu součásti nebo opravu vady, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Přiměřenou slevu může kupující rovněž požadovat v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo vady opravit; totéž platí, pokud prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

Má-li věc vadu, za niž prodávající odpovídá, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vadného plnění, jakož i práva ze záruky je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího písemně na adrese sídla prodávajícího - Praha 4, Pod Pekařkou 1, PSČ 14000, nebo telefonicky na zákaznické lince prodávajícího 800 168 987 nebo v jedné z provozoven prodávajícího, které ke dni podání této informace prodávající uvádí na svých internetových stránkách www.vorwerk.cz nebo které budou kupujícímu sděleny na zákaznické lince prodávajícího 800 168 987. V případě uplatnění vad zboží musí kupující předložit doklad o nákupu (daňový doklad).

K vyřízení reklamace prodávající přijímá zboží v čistém a hygienicky nezávadném stavu. Kupující je prodávajícímu povinen sdělit, jaká práva z vad uplatňuje. O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení, v němž uvede, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím předmětem a jaké vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, pokud je to možné, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty je podstatným porušením kupní smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit.

V případě, že kupující v rámci reklamace oprávněně uplatnil právo na odstoupení od kupní smlouvy, má právo na vrácení kupní ceny. Pravidla o odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 7. výše (zejména pokud jde o vrácení zboží a kupní ceny) se uplatní přiměřeně. 

13. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ („ELEKTROZAŘÍZENÍ“)

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, je kupující oprávněn při nákupu elektrozařízení u prodávajícího odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, a to ve stejném počtu kusů a podobného typu a použití jako je zakoupené elektrozařízení, a to včetně baterií či akumulátorů.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže technicky zajistit, aby použité elektrozařízení z domácností, které hodlá kupující odevzdat bezplatně u prodávajícího ke zpětnému odběru, přepravce převzal vždy při dodání elektrozařízení zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího.

Pokud tedy kupující hodlá bezplatně odevzdat prodávajícímu ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, musí po zadání své objednávky kontaktovat zákaznický servis prodávajícího na zákaznické lince 800 168 987. Zákaznická linka prodávajícího zajistí zpracování požadavku kupujícího a kupující bude kontaktován přepravcem za účelem sjednání termínu, kdy přepravce vyzvedne od kupujícího použité elektrozařízení pocházející z domácností odevzdávané ke zpětnému odběru. 

14. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR/ODR)

V případě, že mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím vznikne spor, který nebylo možné řešit dohodou, má kupující právo na mimosoudní řešení takového sporu prostřednictvím České obchodní inspekce, která je příslušným orgánem k řešení těchto sporů. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Spotřebitel má také možnost zahájit mimosoudní řešení sporu prostřednictvím platformy ODR (https://webgate.ec.europa.eu/odr/).

Kupující je dále oprávněn se s případnou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci, případně na Asociaci osobního prodeje, se sídlem Nad Kazankou 29, 171 00, Praha 7, e-mail: info(at)osobniprodej.cz, tel.: +420 283 017 011, www.osobniprodej.cz

 

15. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Rozsah, způsob a účely zpracovávání osobních údajů kupujících v souvislosti s uzavíráním a plněním kupní smlouvy upravuje samostatný dokument Informace o ochraně osobních údajů, jehož aktuální znění kupující odsouhlasuje před odesláním objednávky. Text Informací o ochraně osobních údajů je rovněž dostupný zde.

Tyto internetové stránky využívají tzv. cookies. Informace o zpracování cookies naleznete zde .

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách mu byly v dostatečném předstihu před uzavřením této kupní smlouvy prodávajícím sděleny jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se smlouva uzavírá a že veškerá ustanovení a doložky obsažené v této kupní smlouvy lze přečíst bez zvláštních obtíží a že mu byl význam všech ustanovení a doložek dostatečně vyložen a že jim porozuměl.

Toto znění Obchodních podmínek je platné od 26.10.2023

Přihlašte se k odběru novinek!

To nejnovější přímo do Vašeho e-mailu.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).